مالی اسناد

د 2022 مالی بیاکتنه - جنوری 1 - دسمبر 31، 2022
د 2022 مالیه بیرته (990 فورمه)

د 2021 مالی بیاکتنه - جنوری 1 - دسمبر 31، 2021
د 2021 مالیه بیرته (990 فورمه)

د 2020 مالی بیاکتنه - جنوری 1 - دسمبر 31، 2020
د 2020 مالیه بیرته (990 فورمه)

د 2019 مالی بیاکتنه - جنوری 1 - دسمبر 31، 2019
د 2019 مالیه بیرته (990 فورمه)

د 2018 مالی تفتیش - جنوری 1 - دسمبر 31، 2018
د 2018 مالیه بیرته (990 فورمه)

د 2017 مالی بیاکتنه - جنوری 1 - دسمبر 31، 2017
د 2017 مالیه بیرته (990 فورمه)

د 2016 مالی بیاکتنه - جنوری 1 - دسمبر 31، 2016
د 2016 کال د مالیې بیرته (990 فورمه)

د ۲۰۱۵ کال مالی بیاکتنه - Jan 1 - Dec 31، 2015
د 2015 کال د مالیې بیرته (990 فورمه)

د 2014 مالی بیاکتنه - د اپریل - دسمبر لنډ مالی کال
د 2014 مالیې بیرته ستنول - د اپریل - دسمبر لنډ مالی کال (فورمه 990)

2013-2014 مالی بیاکتنه
د 2013-2014 مالیه بیرته ستنول (990 فورمه)

2012-2013 مرور مالی بیانات
د 2012-2013 مالیه بیرته ستنول (990 فورمه)