اسناد مالی

بررسی مالی 2022 - 1 ژانویه - 31 دسامبر 2022
اظهارنامه مالیاتی 2022 (فرم 990)

بررسی مالی 2021 - 1 ژانویه - 31 دسامبر 2021
اظهارنامه مالیاتی 2021 (فرم 990)

بررسی مالی 2020 - 1 ژانویه - 31 دسامبر 2020
اظهارنامه مالیاتی 2020 (فرم 990)

بررسی مالی 2019 - 1 ژانویه - 31 دسامبر 2019
اظهارنامه مالیاتی 2019 (فرم 990)

حسابرسی مالی 2018 - 1 ژانویه - 31 دسامبر 2018
اظهارنامه مالیاتی 2018 (فرم 990)

2017 بررسی مالی - ژانویه 1 - دسامبر 31، 2017
اظهارنامه مالیاتی 2017 (فرم 990)

2016 بررسی مالی - ژانویه 1 - دسامبر 31، 2016
اظهارنامه مالیاتی 2016 (فرم 990)

2015 بررسی مالی - ژانویه 1 - دسامبر 31، 2015
اظهارنامه مالیاتی 2015 (فرم 990)

2014 بررسی مالی - اوریل-دسامبر سال مالی کوتاه
اظهارنامه مالیاتی 2014 - اوریل-دسامبر سال مالی کوتاه (فرم 990)

2013-2014 بررسی مالی
2013-2014 اظهارنامه مالیاتی (فرم 990)

2012-2013 بررسی صورتهای مالی
2012-2013 اظهارنامه مالیاتی (فرم 990)